آشنایی با نژادهای گاو شیری کشور آلمان و اهداف پرورش آنها ( گردآورنده آقای H.Gehlenborg)