بیماری ھای قابل انتقال از راه تماس بین آبزیان (زینتی، پرورشی و دریایی) و انسان