مقایسه روش های گوناگون ارزیابی ژنومیک در صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت