همکاری با شرکت INSEME-SEMENZOO ITALY

بدینوسیله به استحضار می رساند، شرکت مهر آذر آپادانا بعنوان یکی از شرکتهای هلدینگ مجموعه، از این پس بعنوان نماینده انحصاری کمپانی

INSEME-SEMENZOO ITALY معرفی و به وظیفه خود در عرصه واردات برترین مواد ژنی همچون گذشته از کشور ایتالیا و آمریکا ادامه خواهد داد و امید است سهم مناسبی در بهبود تولیدات و سلامت دامی کشور ایفاد نماید.

Mehr Azar Logo(asli farsi)

Print Friendly, PDF & Email