کاتالوگ اسپرمهای هلشتاین و سیمنتال کمپانی جی جی آی – اسپرمکس ( 2021-2020 )

GGI-SPERMEX 2020-2021

لطفا جهت دانلود کاتالوگ اسپرمهای هلشتاین بر روی لیتک زیر کلیک نمایید:

دانلود کاتالوگ


Fleckvieh

لطفا جهت دانلود کاتالوگ اسپرمهای سیمنتال بر روی لیتک زیر کلیک نمایید:

دانلود کاتالوگ

Print Friendly, PDF & Email