کاتالوگ اسپرمهای ژنومیک بر اساس شاخص RZG

RZFIT RZR RZKd RZD RZN RZS RZE RZM RZG Pedigree  Name Bull
128 93 112 94 118 109 121 164 163 Balisto x Epic BARCLEY
139 114 102 102 125 112 123 153 162 Missouri x Asterix P
MISSION P RDC
137 101 110 102 126 117 123 153 161
Balisto x Brewmaster
BARBAROSSA
135 104 102 87 122 116 132 151 161 Extreme x Suran ELBRUS
134 95 115 100 124 127 128 151 160 Balisto x Epic BALU
125 95 107 96 113 111 120 158 158
Chevrolet x Snowman
CINEMA
113 95 110 91 121 121 129 153 158 Balisto x Snowman BALTIKUM
142 109 107 104 129 112 124 144 158 Missouri x Fanatic MARTINIUS
127 97 102 102 116 109 123 156 157
Commander x Supersire
CANTUS
131 95 114 118 124 109 126 152 157 Balisto x Epic BASICAL
136 101 111 104 128 117 123 148 157 Balisto x Snowman BASEMENT
133 95 111 112 133 114 133 146 157 Balisto x Mayfield BURANO
130 90 109 106 121 114 137 150 157 Balisto x Epic BONUM
136 101 113 106 131 124 122 145 156 Balisto x Garrett BLACKLIST
133 104 107 92 131 122 113 147 156 Supershot x Bynke STRONGHOLD
133 96 105 105 128 117 123 147 156
AltaSpring x Supersire
SHONE STAR
140 108 102 99 132 121 130 139 155 Balisto x Hunter BARTOLI
139 111 106 112 136 114 126 140 155
Balisto x Numero Uno
PRESTO
134 105 106 98 118 116 123 149 155 Missouri x G-Force MALTINO
136 101 109 98 130 116 127 143 155 Balisto x Epic BAGNO RDC
137 114 106 95 128 114 128 140 155
Nugget x Sno
NUANCE RDC
144 107 106 86 122 130 125 141 155 Danno x Bynke DANTE
133 103 108 99 129 117 118 145 155 Supershot x Bynke SPIRO
137 113 104 108 128 112 129 142 155
Altahotrod x Numero Uno
HOTPEPPER
137 105 111 108 123 107 135 143 154 Balisto x Hero DIJON
138 101 108 95 123 119 134 141 154 Boss x Epic BOARD
137 105 111 103 123 113 129 144 154
Commander x Supersire
COVER
130 107 113 91 122 116 115 147 154 Morgan x Snowman MOCON
136 111 107 108 127 105 127 144 154 Anton x Shamrock AZUR
136 97 112 91 129 120 129 142 154
Supershot x Maximum
SINGER
144 100 108 118 132 131 134 135 153 Balisto x Sudan BRENTANO
136 103 111 98 130 124 127 140 153
Balisto x Numero Uno
BAILANDO
135 107 108 105 123 107 133 143 153 Anton x Sudan AVENUE
146 109 109 115 123 113 147 134 153 Kingpin x Mogul KALUSCHO
125 94 113 97 117 106 120 151 152 Balisto x Denim BALBOA
140 115 104 99 126 119 131 136 152 Missouri x G-Force MARACANA
129 101 108 96 124 121 117 145 152 Balisto x Shamrock BAGIRA
136 114 114 87 124 116 130 139 152
Racer x Numero Uno
RACING
143 119 107 91 125 108 134 135 152 President x Bookem PRICE
128 102 106 105 121 113 122 145 152
Zumba P x Headliner
ZORRO P
130 107 99 124 122 99 119 147 152 MODEL x Beacon MODECO
133 113 113 101 118 109 122 145 152
Balisto x Man-O-Man
BURLON
148 113 110 114 135 119 139 129 152 Balisto x Cameron BELCARO
140 110 111 114 139 115 126 134 152 Supershot x Epic SANDOR
139 102 107 110 132 116 130 136 152 Silver x AltaOak MONTECARLO
148 121 104 101 123 125 139 133 152
Missouri x Numero Uno
MINELLI
134 109 99 109 125 103 126 141 151 Model x Snowman MALTA
144 112 108 100 127 117 135 133 151 Missouri x Picanto MEDICUS
 136  112  104  119  136 105 129 136 151
Supershot x Numero Uno
SEASIDE
134 110 93 96 113 118 130 143 151 Boss x Snowman BEAT
137 110 110 101 123 115 122 141 151
Chevrolet x Snowman
CHEVALIER
136 98 108 108 133 120 131 137 151 Balisto x Robust BAREY
134 105 109 93 121 110 134 138 151 Shotglass x Bookem DREAMSHOT
140 120 105 100 134 118 128 131 151
Magicday x Numero Uno
MORTIMER
138 103 106 103 132 116 130 136 151 Commander x Epic CUSTOS
148 112 110 109 137 119 134 130 151 Deyja x Bookem DUTCHMAN
120 99 103 116 114 106 123 147 150 Jackman x Epic JANITOR
 139  117  105  106  134  102  126  133  150  Rocky x Bookem  ROCKY
Print Friendly, PDF & Email