کاتالوگ اسپرم ها بر اساس شاخص RZG

آشنایی با شاخص RZG

(RZG ( Relativ Zuchtwert Gesamt

در سال 1997 آلمان یکی از اولین کشورهای پیشرو در ایجاد و تهیه شاخص بر اساس تولید ، تیپ و سلامت و صفاتی همچون باروری و ماندگاری بود. بنا به پیشنهاد و توصیه انجمن هلشتاین آلمان (DHV ) گاوهای نر در آلمان بر اساس شاخصی به نام شایستگی اقتصادی کل (RZG) رتبه بندی می شوند که ازمجموعه صفاتهای اقتصادی مهم تشکیل شده است..

بر اساس آخرین محاسبه انجام شده در آپریل 2008 ، شاخص RZG در مجموع از نسبت های 45% تولید، 40% سلامت و 15% تیپ تشکیل شده است.

RZG

کاتالوگ اسپرمهای ژنومیک بر اساس شاخص RZG

کاتالوگ اسپرمهای پروف بر اساس شاخص RZG

Print Friendly, PDF & Email