تماس با ما

آدرس : محمد شهر، بلوار زیبادشت، خیابان صنعتگران، انتهای صنعت ششم
تلفکس: 36301334-026
ایمیل : Info@mehrazar.co
ایمیل بخش مدیریت دامی: Livestock.dep@mehrazar.co

ایمیل بخش مدیریت آبزیان: Aquatics.Dep@mehrazar.co

Mehr Azar Logo(asli farsi)

Print Friendly, PDF & Email