TSV

کیت تشخیصی بیماری (Taura Syndrome Virus    Detection and Prevention For Shrimp    Farming  (TSV

TSV برای اولین بار در اکوادور در 1992 گزارش شد که باعث ضربه شدیدی به صنعت پرورش میگو L.vannamei تا کنون شده است.اخیرا عفونت TSV در P.monodon ، L.stylirostris ، P.Japonicous نیز گزارش شده است.        

  • عامل بیماری

ویروسی از خانواده Dicistroviridae و جنس  Cripavirus می باشد و از ویروس های RNA دار تک رشته ای بدون غشا است.

نام دیگر بیماری دم قرمز Red tail dis می باشد. اکثریت گونه های خانواده پنائیده به این بیماری حساس هستند. ولی میزبان اصلی آن L.Vannamei و L.Stylirostris می باشد. این ویروس در مراحل آخر دوره پرورش یعنی حدود روزهای 14 تا 40 پس از ذخیره سازی پست لاروها در استخر ایجاد می گردد.

  • نشانی های بیماری

میگوی آلوده به ویروس بی حال و بی اشتها، همراه با شنای غیر عادی، تجمع در حاشیه استخر ها و نرم شدن پوسته بدن است و خالی بودن روده از غذا ویژگی کلینیکی خوبی است. رنگ میگو قرمز می شود که این تغییر رنگ در یوروپودها و پلئوپودها بسیار واضح تر است. قسمت بادبزنی دم (یوروپود) به طور ویژه قرمز می شود به همین دلیل به این بیماری دم قرمز گفته می شود.

  • کنترل و پیشگیری

برای پیشگیری استفاده از نژادهای SPF و کاهش تراکم در واحد سطح، آماده سازی اولیه استخر( آهک پاشی ، شخم زنی و…) کاهش استرس های محیطی (شوری، دما، اکسیژن، PH ….) و موارد دیگر می تواند بسیار مفید باشد.

کیت تشخیصی IQ2000 یکی از بهترین کیت های تشخیص مولکولی برای سندرم تورا است.جداسازی و استخراج RNA بسیار سخت تر از DNA است. برای جلوگیری از نتایج مثبت کاذب یک کنترل منفی داخلی RNA همراه کیت می باشد.کیت IQ2000 تنها کیتی است که برای جداسازی TSVهمراه با کنترل داخلی در دسترس می باشد.کیت مذبور توانایی دسته بندی نمونه ها را از نقطه نظر کیفی در 4 سطح مختلف  ( خیلی کم، کم، متوسط و خیلی عفونی ) دارد.

htt

  • خصوصیات:

بسته بندی: 200 واکنش

حد تشخیص: 10کپی در هر واکنش

قابلیت کمی: تشخیص در 3 سطح عفونی

زمان مورد نیاز تشخیص: برای 40 نمونه، از نمونه گیری تا کسب نتیجه 5/3 تا 4 ساعت به طول می انجامد.

کنترل داخلی کیت: به منظور حذف نتایج منفی کاذب و جلوگیری از واکنش های اشتباه در حین انجام آزمایش

تعیین استاندارد مثبت: به منظور ردیابی حساسیت در تشخیص

خاصیت تطبیق با روش RT-PCT و مناسب جهت تشخیص های چند گانه ویروسی

  • نتیجه آزمایش در ژل آگارز

ردیف 1: استاندارد مثبت با 2000 کپی در هر واکنش

ردیف 2: استاندارد مثبت با 200 کپی در هر واکنش

ردیف 3: استاندارد مثبت با 20 کپی در هر واکنش

ردیف 4: کنترل منفی

ردیف 5: نمونه ای از عفونت شدید بیماری TSV

ردیف 6: نمونه ای از عفونت متوسط بیماری TSV

ریف 7: نمونه ای از عفونت کم بیماری TSV

ردیف8: ای از عفونت خیلی کم بیماری TSV

ردیف 9: نمونه منفی

ردیف M: مارکر وزن مولکولی 848bp,630 bp,333 bp

  • موارد استفاده:

برای نمونه های جدا شده از بافت های تازه، فریز شده و یا محافظت شده با اتانول در میگو، آبشش و پست لارو مورد استفاده قرار می گیرد..

برای جدا سازی SPF  ، ارزیابی محیط کشت، افزایش دقت در تشخیص و قرنطینه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

Print Friendly, PDF & Email