لیست اسپرمهای وارداتی نژاد شیری هلشتاین و نژادهای گوشتی بهمراه کاتالوگهای مربوطه آذر ماه 1396

لیست اسپرمهای وارداتی نژاد شیری هلشتاین و نژادهای گوشتی آنگوس و لیموزین بهمراه قیمت 1396/10/07

دانلود لیست کامل: GGI-Holstein, Angus, Limousin.DECEMBER 2017

 

دانلود اطلاعات هریک از اسپرمها بر اساس آخرین اطلاعات دسامبر 2017 :

Print Friendly, PDF & Email